Algemene voorwaarde

Algemene voorwaarden Videmus Dienstverlening

Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam – +31 6 38169112 – info@videmussecurity.nl

Algemene voorwaarden Videmus Dienstverlening

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Videmus Dienstverlening.

Artikel 1: Definities

Videmus Dienstverlening: de ondernemer die handelt in de uitoefening van bedrijf of bedrijf. Verder te noemen ‘ondernemer’. Ondernemer handelt tevens onder de volgende handelsnamen:

– E.G.G.;

– Easy Going Goods;

– Videmus Advies;

– Videmus Dienstverlening;

– Videmus Recruitment;

– Videmus Training;

– Videmus Beveiliging;

– Videmus Security;

– Videmus opleiding en ontwikkeling.

 

Bedrijf: hetzij een rechtspersoon, hetzij een bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid die de overeenkomst aangaat met de ondernemer. Verder te noemen ‘opdrachtgever’;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep en de overeenkomst aangaat met de ondernemer. Verder te noemen ‘opdrachtgever’;

BW: Burgerlijk Wetboek;

Aanbod: iedere schriftelijke aanbieding c.q. offerte aan een opdrachtgever tot het leveren van producten door de ondernemer;

Overeenkomst: aanbod en aanvaarding tussen de ondernemer en de opdrachtgever op basis van artikel 6:217 BW;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer Videmus Dienstverlening

Vestigingsadres Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam

E-mailadres info@videmussecurity.nl

Telefoonnummer +31 6 38169112

KvK-nummer 77384520

Artikel 3: Diensten van de ondernemer De diensten van de ondernemer betreffen de volgende werkzaamheden:

– Het geven van trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en communicatie, managementtrainingen, team coaching en performance coaching;

– Brede administratieve dienstverlening;

– Optreden als recruiter;

– E-commerce via diverse platformen.

Artikel 4: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten welke gesloten worden met ondernemer;
 2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. Conform artikel 6:225 lid 3 BW zijn de algemene voorwaarden van de ondernemer telkens van toepassing. Tenzij in onderling overleg hiervan schriftelijk wordt afgeweken;
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ondernemer, voor de uitvoering waarvan door ondernemer derden dienen te worden betrokken;
 5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;
 6. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert;
 7. De ondernemer is gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, voor of na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ondernemer verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan de ondernemer de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onder voorbehoud van de overige aan ondernemer toekomende rechten, zoals het recht op schadevergoeding;
 8. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 5: Aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, termijnen voor uitvoering etc. van ondernemer zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft de ondernemer het recht het aanbod binnen zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen;
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
 3. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn het eigendom van de ondernemer en mogen zonder zijn toestemming niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt;
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;
 5. Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten;
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 7. a) De prijs exclusief belastingen;
 8. b) De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 9. c) Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 10. d) De wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst;
 11. e) De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 12. f) De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 13. g) Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;
 14. h) De manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 15. i) De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 16. j) De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 17. k) De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 6: Offerte

 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht;
 2. In de offerte wordt in ieder geval vermeld:
 3. a) De roerende zaak en/of dienst;
 4. b) De prijs (exclusief btw);
 5. c) De wijze waarop de prijs wordt berekend;
 6. d) Het moment en de wijze van betaling;
 7. e) Voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de werkzaamheden alsmede de globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de werkzaamheden;
 8. f) Dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekt.
 9. De offerte is geldig gedurende zestig dagen, mits het anders is aangegeven;
 10. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum;
 11. Buiten de offerte en/of afspraken vallen asbestsanering, overige bouwkundige werkzaamheden, (onvoorzien) rothoutwerk en alles wat niet omschreven staat. en alles wat niet omschreven staat;
 12. Materialen die (extra) gebruikt worden en niet bij de offerte zitten inbegrepen zullen achteraf worden door gefactureerd tegen de brutoprijs van de leveranciers/inkopers

Artikel 7: Prijzen

 1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, of zich koerswijzigingen voordoen ten opzichte van de munteenheid van het land waarin de producten die worden verhandeld dienen te worden afgerekend c.q. van de munteenheid van het land waaruit de producten die worden verhandeld afkomstig zijn, is de ondernemer gerechtigd de hieruit voortvloeiende prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de ondernemer worden uitgegeven en in werking treden, dan is de ondernemer gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 2. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen;
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;
 4. In afwijking van lid 1 kan ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;
 5. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden;
 6. In afwijking van lid 1 kan ondernemer diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;
 7. Indien de prijs foutief blijkt te zijn gecalculeerd dient ondernemer de opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om alsdan van de overeenkomst af te zien, tenzij ondernemer aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen;
 8. Ondernemer is niet verplicht tegen de foutieve prijs haar diensten af te leveren;
 9. Aan kennelijke reken -, tel- of schrijffouten kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen;
 10. In het geval er geen prijs is overeengekomen, heeft ondernemer recht op een prijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 8: Betaling

 1. Ieder volledig factuurbedrag dient telkens binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de rekening van de ondernemer;
 2. Het totale factuurbedrag (incl. btw) wat in de offerte vermeldstaat dien in ieder geval volledig te zijn voldaan binnen twaalf maanden gerekend vanaf de datum waarop de offerte is ondertekend. Indien de opdrachtgever verzuimd heeft om een datum te vermelden van ondertekening geldt dit gerekend binnen twaalf maanden vanaf de offerte datum;
 3. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim;
 4. Eventuele bezwaren tegen facturen dienen binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk aan ondernemer ter kennis te zijn gebracht, bij gebreke waarvan ondernemer gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen. De aldus ingediende bezwaren worden door ondernemer in behandeling genomen, maar schorsen de betalingsverplichtingen van de ondernemer niet op;
 5. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan de ondernemer is voldaan;
 6. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt de ondernemer een vertragingsrente in rekening van 1.5% per maand, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening;
 7. Indien ondernemer de vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is de opdrachtgever gehouden de met de gerechtelijke procedure gemoeide daadwerkelijk gemaakte kosten aan ondernemer te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht. Het bepaalde in dit artikel blijft van toepassing, ook indien voormelde kosten een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Rechtsvordering te boven gaan;
 8. Ondernemer is steeds bevoegd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of contante betaling te verlangen. Ondernemer is voorts steeds bevoegd om alternatieve zekerheidsstelling te verlangen voordat zij tot verdere uitvoering van de overeenkomst overgaat;
 9. Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar;
 10. Verrekening of schuldvergelijking door ondernemer is nimmer toegestaan;
 11. Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van de ondernemer te allen tijde bindend;
 12. Indien ondernemer een betalingskorting verleent dient dit bedrag binnen de gestelde termijn van lid 1 van dit artikel gehandhaafd te worden. Indien de opdrachtgever de betaling niet binnen de termijn voldoet wordt achteraf over het bedrag alsnog BTW afgedragen;
 13. De opdrachtgever is over het factuurbedrag 4% rente en € 25,00 aan administratiekosten verschuldigd;
 14. De opdrachtgever dient de betaling over te maken naar bankrekeningnummer NL08KNAB0400411202 ten name van Videmus Dienstverlening.

Artikel 9: Buitengerechtelijke incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever met betrekking tot betaling in gebreke blijft, de ondernemer gerechtigd zijn factuur – na aanmaning – te verhogen met incassokosten zijnde 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 300,00 en deze te verhalen op opdrachtgever;
 2. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is ondernemer gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso in rekening te brengen bij opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Staatsblad 2012/141) of de laatste versie van dat Besluit;
 3. De ondernemer geeft de zaken met betrekking tot incasso uit handen aan Debtt B.V., De Oude IJssel 3, 8253 PV Dronten, KvK 82929823.

Artikel 10: Inschakelen derden

De ondernemer is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen in derden in te schakelen.

Artikel 11: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De verbintenis van ondernemer is een inspanningsverplichting waarbij ondernemer de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen. Ondernemer zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de diensten naleven. Alle eisen die door opdrachtgever aan diensten worden gesteld moeten met ondernemer nadrukkelijk zijn overeengekomen. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ondernemer het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden;
 2. Opdrachtgever verplicht zich om ondernemer in de gelegenheid te stellen de overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ondernemer wordt verstrekt. Indien opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft ondernemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van opdrachtgever, waaronder kosten van het door ondernemer zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien door ondernemer in het kader van de overeenkomst diensten worden verricht in of bij het object, draagt opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting. Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het personeel van ondernemer (lees derden) haar diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het personeel bij het verlenen van de diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal ondernemer regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het object die als gevaarlijk voor het personeel kunnen worden beschouwd;
 3. Het personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van ondernemer dragen, tenzij met opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten. Kosten welke gepaard gaan met gewenste/vereiste afwijkingen op het standaard uniform zijn voor rekening opdrachtgever;
 4. Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het personeel van ondernemer haar diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het personeel bij het verlenen van de diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal ondernemer regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in of bij het object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden beschouwd. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor door ondernemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur. Opdrachtgever zal hier “als een goed huisvader” voor zorgen en het verzekeren tegen elk risico, zoals bijvoorbeeld diefstal en alle mogelijke schade. Indien de opdrachtgever geen eigenaar is van het object, dient hij de eigenaar of de verhuurder ervan op de hoogte te brengen van het feit dat de apparatuur eigendom is van ondernemer;
 5. De dienstverlening door ondernemer is beperkt tot de diensten genoemd in de overeenkomst en de – voor zover van toepassing – object gebonden werkinstructies die in onderling overleg door opdrachtgever en ondernemer worden opgesteld. Andere niet overeengekomen diensten, zoals bijvoorbeeld het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, het betrokken raken bij geschillen tussen opdrachtgever en één of meerdere derden en diensten welke in strijd zijn met de openbare orde, veiligheid of gezondheid worden niet verricht;
 6. Indien ondernemer een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. Ondernemer behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor ondernemer of indien ondernemer door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door ondernemer geschiedt onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Ondernemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. opdrachtgever vrijwaart ondernemer voor alle aanspraken dienaangaande. Kosten welke opdrachtgever zelfstandig en/of met medewerking van derden maakt om een (mogelijk) strafbaar feit of feiten nader te onderzoeken of te ontdekken, kunnen niet bij ondernemer in rekening worden gebracht tenzij ondernemer hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 12: Duur, omvang en beëindiging van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen;
 2. Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opdrachtgever die een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand;
 3. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door Opdrachtgever of ondernemer bij aangetekende brief is opgezegd. De opdrachtgever die een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, kan een overeenkomst voor bepaalde tijd die is verlengd of die een langere duur heeft dan 12 maanden, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand;
 4. Ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:
 • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst ook na ter zake te zijn aangemaand (schriftelijk of mondeling) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst ondernemer ter kennis is gekomen van omstandigheden die goede grond geven de verwachting dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van ondernemer kan worden verlangd dat ondernemer de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan nakomen;
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ondernemer kan worden verlangd.
 1. Indien ontbinding van de overeenkomst aan opdrachtgever toerekenbaar is, heeft ondernemer recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct of indirect ontstaan;
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ondernemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
 3. Indien ondernemer op grond van dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is ondernemer niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan voor opdrachtgever;
 4. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging ten laste van opdrachtgever, is ondernemer vrij om overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting vanuit ondernemer. De vorderingen van ondernemer op opdrachtgever worden in dit geval onmiddellijk opeisbaar;
 5. Indien opdrachtgever een geplaatste order annuleert of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht;
 6. Ondernemer is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten indien opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet nakomt. De opschorting mag duren zolang opdrachtgever zijn verplichting niet is nagekomen

Artikel 13: Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn;
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de ondernemer onafhankelijke omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft de ondernemer bovendien het recht haar prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn;
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de ondernemer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld;
 4. Ingeval de opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover de ondernemer in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan de ondernemer verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

Artikel 14: Annulering

Indien ondernemer en opdrachtgever een overeenkomst voor langere tijd met elkander sluiten en de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, kan opdrachtgever annuleringskosten in rekening brengen bij opdrachtgever. Wegens korte annulering van de overeenkomst kan ondernemer niet in die periode werkzaamheden verrichten. De annuleringskosten zijn als volgt:

 • Eén week voor aanvang van de werkzaamheden, 50% van het totaalbedrag;
 • Vijf dagen voor aanvang van de werkzaamheden, 70% van het totaalbedrag;
 • Drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden, 80% van het totaalbedrag;
 • Eén dag voor aanvang van de werkzaamheden, 100% van het totaalbedrag.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van ondernemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Ondernemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is ondernemer nimmer aansprakelijk. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing;
 2. Ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens. Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmering fouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt;
 3. Opdrachtgever vrijwaart ondernemer voor aanspraken van derden jegens ondernemer ter zake van verlies van of schade aan objecten en zaken waarvoor ondernemer diensten verricht. Voorts vrijwaart opdrachtgever ondernemer van vorderingen van personeel tot vergoeding van schade geleden door dat personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van Diensten ten behoeve van opdrachtgever, tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer.

Artikel 16: Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door ondernemer verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door hem geleverde programmatuur blijven van ondernemer. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht;
 2. Alle door of bij ondernemer gegenereerde, geregistreerde, ontvangen en opgeslagen informatie, gegevens, data en signalen behoren toe aan ondernemer. Ondernemer kan hier binnen de geldende wet- en regelgeving vrijelijk over beschikken.

Artikel 17: Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd;
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing;
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, zittingslocatie Amsterdam.

Artikel 19: Wijzigingsclausule

 1. Ondernemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van opdrachtgever te wijzigen;
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de opdrachtgever meest gunstige bepaling zal prevaleren.